MENU

Ostatní průmysl

Nabídka řešení pro ostatní obory a aplikace.

Těžební průmyslStavební průmyslŽeleznice a trakceEnergie z neobnovit. zdrojů

Těžební průmysl

Motor má robustní, převážně svařovanou konstrukci a jeho stator je dělený.

Rotor je uložen na převislém konci hřídele lanového válce těžního stroje a je upevněn tangenciálními klíny, které přenášejí krouticí moment z náboje rotorové hvězdy na hřídel válce.

Stator motoru je upevněn na základových elementech těžního stroje, které jsou opatřeny opěrami pro zachycení síly od magnetického tahu statoru ve směru kolmém na podélnou osu stroje. Motor je bez ložisek.

Aktivní části motoru (cívky pólů, statorové vinutí, čela vinutí) jsou chlazené přiváděným studeným vzduchem. Studený vzduch je vháněný pod tlakem pomocí ventilátoru (cizí ventilace) do nafukované tlakové komory, která se nachází pod motorem. Sběrací ústrojí tvoří samostatný díl, který je přes přírubu přišroubován ke krytu motoru na straně „ND“. Sběrací ústrojí je kryto vlastním krytem. Sběrací kroužky jsou namontovány na nosný válec, který je přírubou přímo uchycen na rotor motoru. Motor je dodáván v demontovaném stavu a jeho montáž na staveništi provádí jenom výrobce nebo výrobcem schválená organizace a to za technického dozoru výrobce. Podmínkou pro montáž na straně provozovatele je jeřáb (nosnost 20 ÷ 50 tun velikosti motoru) a stavitelná jeřábová traverza (nosnost shodná s nosností jeřábu) se stavitelnou roztečí háků od 1 do 2 metrů s krokem 50 mm.

Podmínky provozu

Motor je určen pro provoz s častými rozběhy, otáčením rotoru v obou směrech, napájením vinutí statoru z měniče a rotoru ze skříně buzení, při jmenovitém výkonu, napětí a frekvenci, s umístěním ve strojovně s okolní teplotou +5°C až +40°C a chlazením pomocí externího ventilátoru.

Stavební průmysl

Dle vlastní dokumentace
Dle dokumentace zákazníka

Asynchronní motory pro výtahy a eskalátory, nízkonapěťové rozvaděče používané například pro vzduchové kontrolní systémy v budovách.

Dle konkrétních potřeb zákazníka je možný výběr z produkce dle vlastní dokumentace výrobce nebo na zakázku dle dokumentace klienta. Vedle sériové výroby rozvaděčů jsou realizovány projekty a konstrukční provedení rozvaděčů pro různá průmyslová odvětví.

Komplexní dodávka rozváděčů nízkého napětí zahrnuje projekt, výrobu a instalaci zařízení. Cílovou aplikací mohou být různá elektrická zařízení, nová i starší, po mechanické stránce rekonstruovaná a modernizovaná zařízení a technologické linky.

Tým zkušených projektantů a konstruktérů zpracovává projekty v systému EPLAN a v konstrukčním systému AutoCAD a Solid Edge. Výroba rozvaděčů probíhá v moderní výrobní hale. Veškerá vyrobená zařízení procházejí kusovou zkouškou v kvalitně vybavené elektrozkušebně, v případě požadavku je prováděna typová zkouška s certifikací.

Technická data

Výrobní kapacita činí tisíce jednotek za rok.

Železnice a trakce

Motory a generátory odpovídající všem normám železniční dopravy. Motory jako přímé pohony a generátory pro dieselové agregáty. Přímé propojení s diesel agregátem přes flexibilní spřáhlo nebo propojení přes převodovku.

Energie z neobnovit. zdrojů

Generátory poháněné konvenčnými zdroji energie, instalované do všech koutů světa.