MENU

Vize, hodnoty & etický kodex

Vize & hodnoty

Na základě 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zařízení aspiruje TES na pozici celosvětově preferovaného partnera v oblasti na míru šitých točivých elektrických strojů, pohonů a jejich komponentů.

Bezpečnost

Bezpečnost zaměstnanců a našich výrobků je naší prioritou.

Zákony

Dodržujeme zákony a etiku podnikání.

Ekologie

Aktivně uplatňujeme prevenci znečištění životního prostředí.

Region

Rozvíjíme naši firmu v souladu s potřebami regionu.

Zaměstnanci

Respektujeme se, rozvíjíme komunikaci, odpovědnost a týmovou spolupráci.

Dodavatelé

Při realizaci našich cílů spolupracujeme jen se spolehlivými dodavateli.

Potřeby zákazníků

Rozumíme potřebám našich zákazníků a nabízeným řešením zajišťujeme naši společnou budoucnost.

Projekty

Nabízíme zákazníkům takové projekty, které znamenají dlouhodobý profit pro ně i pro nás.

Zlepšování

Každý den považujeme za příležitost ke zlepšení výrobků, služeb a spolupráce s obchodními partnery a zaměstnanci.

Kvalita

Neustále pracujeme na zlepšování kvality každého výrobku a každé činnosti.

Řešení

Uspokojení potřeb zákazníků garantuje dlouhodobou prosperitu a stabilitu a tím zvyšuje hodnotu společnosti pro akcionáře.

Etický kodex společnosti TES VSETIN a.s.

Etický kodex společnosti obsahuje základní principy a pravidla chování a jednání uvnitř společnosti, vůči klientům a všem ostatním partnerům. Svým etickým kodexem se společnost plně zavazuje k dodržování níže definovaných pravidel a postupů. Kodex nemá právní platnost, ale svou náplní a posláním doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů.

 • Naplňování právního řádu a norem

  Ve všech oblastech svého podnikání se řídíme platnými zákony, nařízeními a obdobnými předpisy.
 • Zákazníci a dodavatelé

  Jednáme profesionálně. Své obchody uskutečňujeme způsobem, který je v souladu s právem a etikou. Totéž očekáváme od svých obchodních partnerů a dodavatelů.

  Respektujeme dojednaná rozhodnutí, která jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami a předpisy,

  jakož i s dohodnutými obchodními podmínkami a obecnými pravidly slušného chování.

  Prosazujeme otevřenou komunikaci. Veškeré dostupné informace jsme připraveni poskytovat odpovědně, seriózně, pravdivě a včas.
 • Kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

  Kvalita našich výrobků, úroveň poskytovaných služeb a přesné dodržování termínů jsou nejvyšší hodnoty, které od nás může zákazník získat.

  Přísně dbáme na dodržování zásad a prevenci rizik bezpečnosti práce.

  Aktivně uplatňujeme principy ochrany životního prostředí.
 • Zaměstnanci

  Respektujeme zásady týmové práce. Jdeme za společným cílem, spolupracujeme a důvěřujeme si.

  Ctíme dobré mezilidské vztahy, včetně vztahů mezi podřízenými a nadřízenými.

  Podporujeme profesionální růst a spravedlivé odměňování všech zaměstnanců.

  Vždy a za všech okolností chráníme zájmy společnosti. Zachováváme mlčenlivost o informacích, které jsme získali během práce pro společnost, a to i v soukromém životě. Nikdy a za žádných okolností nezneužíváme důvěrných informací ve svůj prospěch či prospěch jiné osoby, a to ani po skončení pracovního poměru.

  Za důvěrné informace považujeme všechny informace v jakékoliv podobě, se kterými se v průběhu činnosti pro společnost přímo nebo nepřímo seznámíme.

  Máme pozitivní myšlení, problémy chápeme jako výzvy.

  Každý zaměstnanec má odpovědnost nejen za sebe, ale za celou společnost, kterou reprezentuje svou prací, jednáním a vystupováním.
 • Akcionáři

  Jednáme otevřeně a poctivě. Poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro své akcionáře a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti.

Rozsah systému managementu

Organizační uspořádání vedení společnosti je definované s ohledem na dlouhodobý růst společnosti, stabilitu a rozvoj lidského potenciálu.

Systém řízení je aplikován na veškeré činnosti, výrobky a služby, které organizace poskytuje svými zaměstnanci a osobami pracujícími pro ni nebo z jejího pověření v rámci identifikovaných procesů.

Systém řízení je realizován na všechny environmentální aspekty a dopady svých činností a služeb.

Systém je zaveden v celém areálu společnosti, vyjma prostorů určených k pronájmu, kam spadá na základě smluvních podmínek provoz kuchyně.

Systém řízení zahrnuje činnosti v návrhu, vývoji a výrobě elektrických strojů točivých, ve výrobě lisovacích nástrojů a strojních součástí včetně souvisejícího řízení procesu svařování podle certifikovaných norem (viz níže). Vývoj, výrobu, prodej a servis rozváděčů s řídícími systémy pro výtahovou techniku, elektrické pohony, technologické linky a zkušební stanoviště. Vývoj, výrobu a servis jednoúčelových strojů. Výrobu dle dodané dokumentace. Organizace zodpovídá i za řízení procesů, zajišťovaných formou outsourcingu.

Politika společnosti