MENU

Etický kodex

Etický kodex společnosti TES VSETIN a.s.

Etický kodex společnosti obsahuje základní principy a pravidla chování a jednání uvnitř společnosti, vůči klientům a všem ostatním partnerům. Svým etickým kodexem se společnost plně zavazuje k dodržování níže definovaných pravidel a postupů. Kodex nemá právní platnost, ale svou náplní a posláním doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů.

 • Naplňování právního řádu a norem
  Ve všech oblastech svého podnikání se řídíme platnými zákony, nařízeními a obdobnými předpisy.
 • Zákazníci a dodavatelé
  Jednáme profesionálně. Své obchody uskutečňujeme způsobem, který je v souladu s právem a etikou. Totéž očekáváme od svých obchodních partnerů a dodavatelů.
  Respektujeme dojednaná rozhodnutí, která jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami a předpisy,
  jakož i s dohodnutými obchodními podmínkami a obecnými pravidly slušného chování.
  Prosazujeme otevřenou komunikaci. Veškeré dostupné informace jsme připraveni poskytovat odpovědně, seriózně, pravdivě a včas.
 • Kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
  Kvalita našich výrobků, úroveň poskytovaných služeb a přesné dodržování termínů jsou nejvyšší hodnoty, které od nás může zákazník získat.
  Přísně dbáme na dodržování zásad a prevenci rizik bezpečnosti práce.
  Aktivně uplatňujeme principy ochrany životního prostředí.
 • Zaměstnanci
  Respektujeme zásady týmové práce. Jdeme za společným cílem, spolupracujeme a důvěřujeme si.
  Ctíme dobré mezilidské vztahy, včetně vztahů mezi podřízenými a nadřízenými.
  Podporujeme profesionální růst a spravedlivé odměňování všech zaměstnanců.
  Vždy a za všech okolností chráníme zájmy společnosti. Zachováváme mlčenlivost o informacích, které jsme získali během práce pro společnost, a to i v soukromém životě. Nikdy a za žádných okolností nezneužíváme důvěrných informací ve svůj prospěch či prospěch jiné osoby, a to ani po skončení pracovního poměru.
  Za důvěrné informace považujeme všechny informace v jakékoliv podobě, se kterými se v průběhu činnosti pro společnost přímo nebo nepřímo seznámíme.
  Máme pozitivní myšlení, problémy chápeme jako výzvy.
  Každý zaměstnanec má odpovědnost nejen za sebe, ale za celou společnost, kterou reprezentuje svou prací, jednáním a vystupováním.
 • Akcionáři
  Jednáme otevřeně a poctivě. Poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro své akcionáře a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti.