Etický kodex společnosti TES VSETÍN s.r.o.

Etický kodex společnosti obsahuje základní principy a pravidla chování a jednání uvnitř společnosti, vůči klientům a všem ostatním partnerům. Svým etickým kodexem se společnost plně zavazuje
k dodržování níže definovaných pravidel a postupů. Kodex nemá právní platnost, ale svou náplní
a posláním doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů.

Naplňování právního řádu a norem:

 • Ve všech oblastech svého podnikání se řídíme platnými zákony, nařízeními a obdobnými předpisy.

Zákazníci a dodavatelé:

 • Jednáme profesionálně. Své obchody uskutečňujeme způsobem, který je v souladus právem a etikou.
  Totéž očekáváme od svých obchodních partnerů a dodavatelů.
 • Respektujeme dojednaná rozhodnutí, která jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami a předpisy,
  jakož i s dohodnutými obchodními podmínkami a obecnými pravidly slušného chování.
 • Prosazujeme otevřenou komunikaci. Veškeré dostupné informace jsme připraveni poskytovat odpovědně, seriózně, pravdivě a včas.

Kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

 • Kvalita našich výrobků, úroveň poskytovaných služeb a přesné dodržování termínů jsou nejvyšší hodnoty,
  které od nás může zákazník získat.
 • Přísně dbáme na dodržování zásad a prevenci rizik bezpečnosti práce.
 • Aktivně uplatňujeme principy ochrany životního prostředí.

Zaměstnanci:

 • Respektujeme zásady týmové práce. Jdeme za společným cílem, spolupracujeme a důvěřujeme si.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, včetně vztahů mezi podřízenými a nadřízenými.
 • Podporujeme profesionální růst a spravedlivé odměňování všech zaměstnanců.
 • Vždy a za všech okolností chráníme zájmy společnosti. Zachováváme mlčenlivost o informacích, které jsme získali během práce pro společnost, a to i v soukromém životě. Nikdy a za žádných okolností nezneužíváme důvěrných informací ve svůj prospěch či prospěch jiné osoby, a to ani po skončení pracovního poměru.
  Za důvěrné informace považujeme všechny informace v jakékoliv podobě, se kterými se v průběhu činnosti pro společnost přímo nebo nepřímo seznámíme.
 • Máme pozitivní myšlení, problémy chápeme jako výzvy.
 • Každý zaměstnanec má odpovědnost nejen za sebe, ale za celou společnost, kterou reprezentuje svou prací, jednáním a vystupováním.

Akcionáři:

 • Jednáme otevřeně a poctivě. Poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro své akcionáře
  a partnery, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení společnosti.